20․000-40․000 դրամ աջակցություն կստանան բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր …

Հարգելի՛ արցախ ցիներ, մեկնարկել է պատե րազմի հետևանքով Արց ախի Հանրապ ետությունից տեղահ անված կամ Արցախի Հանրապետությունում բնակելի անշարժ գույքը կո րցրած քաղաքացի ների աջակցութ յան ծրագրի վճարման գործընթ ացի առաջին փուլը, որն իրականացվում է Հայկա կան Կար միր խաչի ընկերության աջա կցությամբ։ Սահ մանված գում արը (20-ից 40 հազար դրամ) քաղաքացիներին կտրամադրվի հունվար և փետրվար ամիսների համար։ ՀԿԽԸ կո ղմից աջակցո ւթյուն ստացող բոլոր քաղաքաց իները կծանուցվեն SMS հաղոր դագրության միջո ցով:

ՀՀ ԱՍՀՆ Միաս նական սոցիալական ծառայու թյան կողմ ից աջակցության փոխանցման գործ ընթացը կմեկնարկի առաջիկա օրերին և կամ բողջացվի մեկ շաբաթվա ընթա ցքում։ Հիշեցնենք, որ աջակցության ծր ագրի շա հառուները «Պա տեր ազմի հետևանքով ԱՀ-ից տեղա հանված կամ ԱՀ-ում բնակ ելի անշարժ գույքը կոր ցրած քաղ աքացիներին 4 ամիս ժամկ ետով ամսական դրա մական օգնություն տրամադրելու միջոցառումը և կարգը հաստատելու մասին»

որոշ մամբ աջակցություն ստ ացած քաղաքացիներն են, որոնք հո ւնվար և փետրվար ամիսն երի համար աջակցություն կստանան հետևյալ չափերով՝ անչափա հասները և 1-ին կամ 2-րդ խմբի հա շմանդամություն ունեց ողները՝ ամսական 40,000 դ րամ, մյուս բոլոր քաղաքաց իներն՝ անկախ տարիքից և սե ռից, ամսա կան 20,000 դրամ։

Оставьте первый комментарий

Отправить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован.


*